https://www.youtube.com/watch?v=nY-z1kqrcmc

זמן הדלקת נרות

...

25

12

2019

דף מקורותיש לי שאלה