https://www.youtube.com/watch?v=bQnrcPmjyPA

זכרון, סמל וממשות

...

27

11

2019

דף מקורותיש לי שאלה