https://www.youtube.com/watch?v=E-dhREL-f4k

צדק, צדקה ומה שביניהם | השר חילי טרופר

...

30

9

2020

דף מקורותיש לי שאלה