https://www.youtube.com/watch?v=DANGncxhOlk

ויקרא אדם שמות

...

25

12

2019

דף מקורותיש לי שאלה