https://www.youtube.com/watch?v=N9NLXNToWdM

תפילת יום הכיפורים של העם בשדות | הרב שלמה דב רוזן

...

23

9

2020

מה המשמעות של הפיזור והפירוד בתפילת יום הכיפורים? איך מחברים את הרסיסים לקהילה? איך מקדשים את השדות?

דף מקורותיש לי שאלה