https://www.youtube.com/watch?v=gfLoKSm6Dkw

שני ספרי התורה של המלך

...

1

9

2020

דף מקורותיש לי שאלה