https://www.youtube.com/watch?v=A3jVcqYYjRI

'נביאים אחרונים?' על היתכנות הנבואה בימינו במשנתו של נהר - הרב שלמה וילק

...

1

12

2019

דף מקורותיש לי שאלה