https://www.youtube.com/watch?v=flzdPG07gdI

מצווה הבאה בעבירה

...

22

4

2020

דף מקורותיש לי שאלה