https://www.youtube.com/watch?v=UwcbItuBuJs

מושגים מורכבים של זמן

...

8

9

2020

קונספציות שונות של זמן, ותפיסות מורכבות וסובייקטיביות. זמן א-להי, וזמן שתלוי נסיבתית. זמן קריאת שמע, מתן תורה, ובריאת העולם. מגן אברהם, מהר"ל, רבינו תם, והצל"ח.. הועבר בישיבה בתאריך י"ח אלול התש"פ

דף מקורותיש לי שאלה