https://www.youtube.com/watch?v=1t_FhzvrXnc

מרד יהוא: הכשלון הגדול של אלישע

...

2

1

2020

מרד יהוא: הכשלון הגדול של אלישע

דף מקורותיש לי שאלה