https://www.youtube.com/watch?v=ZKHV0fTtSxo

מבוא לתלמוד הירושלמי חלק ה'

...

23

9

2020

השיעור יעסוק בכלי עזר ללימוד הירושלמי ובמפרשי הירושלמי.

דף מקורותיש לי שאלה