https://www.youtube.com/watch?v=xc4H_eNxRwU

מעשה שבת

...

12

12

2019

דף מקורותיש לי שאלה