https://www.youtube.com/watch?v=N6apV6o2VPo

קניין לזמן (הרב יוסי פרומן)

...

22

4

2020

דף מקורותיש לי שאלה