https://www.youtube.com/watch?v=7OLitmS0AFU&t=1s

כלי ראשון, שני ושלישי

...

23

3

2020

דף מקורותיש לי שאלה