https://www.youtube.com/watch?v=YuLeWGBkxOs

קים ליה בדרבה מיניה (הרב ברוך קהת)

...

27

11

2019

דף מקורותיש לי שאלה