https://www.youtube.com/watch?v=EfBEFOfjWxo

השוואת ג' דינים (הרב ברוך קהת)

...

11

2

2020

דף מקורותיש לי שאלה