הנחת מאכל בכלי שבלוע בו איסור

...

3

9

2019

דף מקורותיש לי שאלה