https://www.youtube.com/watch?v=7IEAN28Y8Ac

המפגש עם התלמידים

...

10

9

2020

מפגש תלמידי הבעש"ט - ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש – עם הבעש"ט, מגלה על אישיותם ודרכם של התלמידים השונים כל כך מרבם, וגם על הדרכים בהם הבעש"ט פעל ומשך את לבם של תלמידיו לדרכו.

דף מקורותיש לי שאלה