https://www.youtube.com/watch?v=I7tSY20BWe4

הלכות ספירת העומר

...

3

5

2020

דף מקורותיש לי שאלה