https://www.youtube.com/watch?v=uPkos9z5IrY

ההזאות בקודש הקודשים | הרב רא"ם הכהן

...

14

11

2019

דף מקורותיש לי שאלה