https://www.youtube.com/watch?v=Ms464vf_Vl0

הבא להרגך השכם להרגו (הרב ברוך קהת)

...

27

11

2019

דף מקורותיש לי שאלה