העמדה על חזקה בספק ספיקא ובאיסור דרבנן

...

4

9

2019

העמדה על חזקה בספק ספיקא ובאיסור דרבנן.

דף מקורותיש לי שאלה