אין האיסור אוסר וכו'/כיצד מתבטל מלח שנאסר/מליח בכלים

...

4

9

2019

אין האיסור אוסר וכו'/כיצד מתבטל מלח שנאסר/מליח בכלים

דף מקורותיש לי שאלה