דין תלייה באיסור דרבנן

...

4

9

2019

דין תלייה באיסור דרבנן.

דף מקורותיש לי שאלה