https://www.youtube.com/watch?v=-V6H76Yrrbk

דף נב

...

3

5

2020

דף מקורותיש לי שאלה