https://www.youtube.com/watch?v=yvTE6Mho0mg&t=952s

בין אליהו לאישע חלק ג (אודיו)

...

12

12

2019

דף מקורותיש לי שאלה