https://www.youtube.com/watch?v=DskB7egYecU

אלישע (לא) בעל הנס

...

25

12

2019

דף מקורותיש לי שאלה