https://www.youtube.com/watch?v=3UGrN0n2em0

עין טובה ועין רעה

...

25

10

2020

דף מקורותיש לי שאלה