https://www.youtube.com/watch?v=z7WYHnnOKhc

אין דוחין נפש מפני נפש (הרב יוסי פרומן)

...

27

11

2019

דף מקורותיש לי שאלה