https://www.youtube.com/watch?v=hcO4JsLsvqg

שיעור 2

July 31, 2019

דף מקורותיש לי שאלה